Goran Maričić: Svako ko ne poštuje zakone i šteti budžetu Srpske biće kažnjen

Poreska uprava Republike Srpske u ovoj godini bilježi dobre rezultate u svom radu, nastavljen je pozitivan trend rasta naplate javnih prihoda, evidentni su dobri efekti poreskih kontrola, dok aktivnosti na modernizaciji Poreske uprave i konstantnom uvođenju novih usluga daju rezultate, jer ankete pokazuju da imamo sve zadovoljnije poreske obveznike, što i jeste naš cilj, rekao je u intervjuu za Banjaluka.net Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.Pored toga, Maričić je istakao da velike zasluge za dobru naplatu javnih prihoda, pored redovnih aktivnosti Poreske uprave i mjera Vlade RS, idu odgovornom odnosu većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, te im je i ovom prilikom uputio zahvalnost za redovno izvršavanje poreskih obaveza.


U toku je velika akcija Poreske uprave RS u borbi protiv sive ekonomije, u okviru koje kontrolište izdavanje fiskalnih računa i prijavljivanje radnika u sistem. Kakvi su rezultati posebnih kontrola u ovoj godini?


Inspektori Poreske uprave Republike Srpske su u periodu januar-juli izvršili ukupno 1.764 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, te su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 915 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 1.976.000 maraka. U posmatranom periodu izvršeno je i 316 kontrola prijavljivanja radnika, te je zbog utvrđenih nepravilnosti izdato 88 prekršajnih naloga na iznos kazne od 340.000 KM. Istovremeno, inspektori Poreske uprave RS su u tom periodu za 20 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti. U posmatranom periodu izvršeno je i 316 kontrola prijavljivanja radnika, te je zbog utvrđenih nepravilnosti izdato 88 prekršajnih naloga na iznos kazne od 340.000 KM


Samo u julu, u toku trajanja akcije pojačanih kontrola na cijeloj teritoriji Republike Srpske izvršili smo 596 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, te smo zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 332 prekršajna naloga na ukupan iznos kazne od 964.500 maraka. Pored toga, u okviru ove akcije pojačanih kontrola, samo u julu je otkriveno 37 neprijvljenih radnika.


Sagledavajući ove pokazatelje, možemo reći da je poreska disciplina u RS, u ovom smislu, zadovoljavajuća, ali tu moramo reći da još uvijek ima neodgovornih pojedinaca koji ili ne izdaju fiskalne račune nakon prodaje ili davanja usluge ili na neki drugi način pokušavaju izbjeći svoje obaveze, čime vrše utaju poreza i stvaraju nelojalnu konkurenciju onim poreskim obveznicima koji izdaju fiskalne račune. Naša obaveza i u narednom periodu će biti da suzbijamo tu nelojalnu konkurenciju i sve obveznike uvedemo u legalno poslovanje.


Poreska uprava RS ovim putem još jednom poziva poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti, a sve građane poziva da slučajeve neizdavanja fiskalnih računa prijave putem e-mail adrese: kontakt@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona istaknute na internet stranici Poreske uprave RS. Još jednom naglašavam da cilj Poreske uprave RS nije kažnjavanje poreskih obveznika, već njihovo uvođenje u legalno poslovanje i suzbijanje nelojalne konkurencije.


Među kažnjenim poreskim obveznicima zbog neizdavanja fiskalnih računa širom Republike Srpske ima i onih za koje se smatra da su nedodirljivi, odnosno brojni poznati ugostiteljski objekti čiji su vlasnici poznati u javnosti. Očigledno je da nije tako, čime pokazujete da za vas u ovom poslu nema zaštićenih poreskih obveznika. Kako to komentarišete?


Osnovni zadatak Poreske uprave jeste da dosljedno, nepristrasno i efikasno prikuplja javne prihode i tako služi Republici Srpskoj i njenim građanima. Dakle, prilikom kontrola mi sve poreske obveznike tretiramo jednako i za nas nema zaštićenih niti povlaštenih poreskih obveznika, što smo pokazivali i do sada, a tako će biti i ubuduće. Svako onaj ko ne izdaje fiskalni račun ili ne prijavi svog radnika čini utaju poreza, stvara nelojalnu konkurenciju i nanosi štetu budžetu Republike Srpske. Da li su u okviru ove akcije pojačanih kontrola kažnjeni i neki od, kako kažete, poznatih objekata, vjerovatno jesu. Ali nama nije važno kako se koji objekat zove, ko mu je vlasnik i slično. Nama je, u ovom slučaju, najvažnije da svi budu jednaki pred zakonom i da posluju pod jednakim uslovima odnosno da izdaju fiskalne račune i prijavljuju svoje radnike u skladu sa zakonskim propisima.


Kakvi su efekti redovnih terenskih i kancelarijskih kontrola u ovoj godini?


Poreska uprava RS je u prvih sedam mjeseci ove godine izvršila 2.174 redovnih terenskih i kancelarijskih kontrola i rješenjima naložila plaćanje 21,9 miliona KM novoutvrđenih obaveza sa obračunatim kamatama, te je zbog utvrđenih nepravilnosti izdato i 268 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 854.997 maraka.


Da li ste i koliko slučajeva utaje poreza i drugih krivičnih djela otkrili u ovoj godini?


Inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave RS u prvih sedam mjeseci ove godine nadležnim tužilaštvima u RS dostavili 19 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog postojanja osnova sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetila budžet RS u iznosu od oko 6,2 miliona maraka. U tom periodu, inspektori su izvještaje podnosili zbog utaje poreza i doprinosa, ali i zloupotrebe ovlaštenja u privredi, te nepravilnog izdvajanja sredstava i povrede obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.


Najviše izvještaja nadležnim tužilaštvima u tom periodu, njih 15, podneseno je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, odnosno zbog sumnje da poreski obveznici utajili poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 5.511.914 KM štete za budžet RS. Poređenjem ovih podataka sa istim periodom prošle godine može se zaključiti da je rad istražilaca Poreske uprave RS iz Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove u 2021. godini bio intenzivniji jer je nadležnim tužilaštvima podneseno više izvještaja, a samim tim je razotkrivena i veća šteta po budžet Republike Srpske. Naši inspektori će i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastaviti intenzivan rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza, a čijim činjenjem se nanosi šteta budžetu Republike Srpske.


U junu ste proveli medijsku kampanju kojom ste pozvali radnike u Republici Srpskoj koji dio svoje plate dobijaju u gotovini da prijave takve poslodavce, kako bi se toj negaivnoj pojavi u našem društvu stalo u kraj. Kakvi su bili odjeci kampanje i kakvi su bili efekti?


Poreska uprava Republike Srpske kontinuirano, a u okviru redovnih kontrola, vrši kontrole sa ciljem otkrivanja poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u takozvanoj „koverti“ ili „na ruke“. Prilikom tih kontrola akcenat stavljamo na one poreske obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos plate, te se vrši analiza odnosa dobiti određenog poreskog obveznika i broja prijavljenih radnika na minimalnu platu. Pri vršenju kontrola u značajnoj mjeri nam koriste i prijave radnika sa validnom dokumentacijom, koja ukazuje da su plate isplaćene djelom u gotovom novcu, a koje nisu prikazane u poslovnim knjigama, te za iste nije obračunat porez ni doprinosi. Međutim, problem predstavlja činjenica da radnici, vjerovatno iz straha da ne ostanu bez poslova, ne sarađuju sa inspektorima, odnosno izjavljuju da je iznos koji dobiju na svoj tekući račun, cjelokupan iznos njihove mjesečne plate. Inače, inspektori Poreske uprave RS redovno u sklopu kontrola uzimaju izjave od radnika, odnosno traže od radnika da se izjasne koliko tačno iznosi njihova mjesečna plata, što unose i u zapisnik o kontroli, ali opet ponavljamo da velika većina radnika izjavljuje da je iznos koji dobijaju na tekući račun njihova cijela plata. Poreska uprava Republike Srpske i ovom prilikom poziva radnike koji dio svoje mjesečne plate dobijaju u gotovini da sve takve slučajeve prijave Poreskoj upravi RS i da sarađuju sa inspektorima Poreske uprave, te da na taj način misle na svoju budućnost, jer im se doprinosi za PIO u najvećem broju slučajeva uplaćuju na minimalnu platu, što će im kasnije predstavljati problem jer će im i zaslužena penzija biti manja.


Kampanjom koju smo proveli u julu, pod sloganom „Mislite na svoju budućnost, recite NE plati u koverti“ željeli smo uticati na svijest radnika u Republici Srpskoj o značaju uplate doprinosa na njihovu cjelokupnu mjesečnu platu, ali i kojom smo željeli i podržati i ohrabriti radnike da prijave svaku isplatu dijela plate u koverti.


Kakva je naplata javnih prihoda u ovoj godini i koliko ste zadovoljni tim kretanjima, obzirom na sveukupnu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa?


Poreska uprava Republike Srpske je u prvih sedam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS, prikupila ukupno 1,592 milijarde maraka, što je za čak 196,5 miliona KM ili 14 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda. Naplata doprinosa je u prvih sedam mjeseci ove godine već premašila milijardu maraka i veća je za 94,7 miliona KM ili 10 odsto nego u istom periodu prošle godine. Kada su u pitanju direktni porezi, naplata je u prvih sedam mjeseci ove godine iznosila 304,5 miliona maraka, što je za 42,1 milion maraka ili 16 odsto više nego u istom periodu prošle godine, a kod ostalih javnih prihoda naplaćeno je 272,9 miliona KM, što je za 59,7 miliona KM ili 28 odsto više. O koliko pozitivnom trendu u naplati javnih prihoda se radi pokazuje i podatak da je naplata u prvih sedam mjeseci ove godine za čak 129 miliona maraka veća nego u istom periodu 2019. godine, koja je bila rekordna u naplati javnih prihoda i koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom korona virusa i mjerama ograničenja i zabrana rada privrednih subjekata, kao što je to bilo 2020. godine, a što je u jednom periodu prošle godine uzrokovalo manju naplatu javnih prihoda. Na ovako pozitivne rezultate uticalo je nekoliko faktora, među kojima su svakako mjere koje je donosila Vlada RS sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije. Za stabilnu naplatu svakako treba zahvaliti i odgovornom odnosu većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, te redovnim aktivnostima Poreske uprave RS na kontroli i naplati javnih prihoda. Takođe, važan faktor stabilne naplate je svakako i konstantno uvođenje novih elektronskih usluga od strane Poreske uprave RS, odnosno automatizacija procesa naplate javnih prihoda, kao i ohrabrujući oporavak domaće privrede.


Kao direktor Poreske uprave Republike Srpske, ovom prilikom izražavam zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i pozivam sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima, te da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, kako bi na taj način dali svoj doprinos jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.


Poreska uprava RS je prva u BiH uvela Sistem za upravljanje antikorupcijom. Šta to znači i kako će biti vršena implementacija?


Poreska uprava Republike Srpske je u ovoj godini uspostavila Sistem upravljanja kvalitetom i Sistem upravljanja anti-korupcije prema standardima ISO 9001:2015 i ISO 37001:2016 sa ciljem zakonitog, pouzdanog i potpunog upravljanja svim poslovnim procesima, te daljeg unapređenja svog poslovanja i pružanja što kvalitetnijih usluga poreskim obveznicima. Uspješno je izršeno potpuno usklađivanje poslovanja sa zahtjevima navedenih standarda što podrazumijeva jasnu identifikaciju i dokumentovanje svih poslovnih procesa, identifikovanje i procjenu svih operativnih rizika i definisanje sistema upravljanja poslovnim procesima i poslovnim rizicima. U okviru implementiranog Sistema upravljanja anti-korupcijom u skladu sa ISO 37001:2016, sprečava se pojava korupcije kroz odgovarajuće barijere, a Poreska uprava Republike Srpske je prva institucija u BiH koja je implementirala ovaj standard. U narednom periodu ćemo nastaviti da razvijamo uspostavljene sisteme upravljanja kvalitetom i anti-korupcijom kako bi transparentnost i profesionalnost u svom radu, kao i kvalitet usluga koje pružmoa, podigli na još viši nivo.


Već godinama Poreska uprava RS pokazuje da je opredjeljena za digitalizaciju usluga poreskim obveznicima, kako bi im olakšala izvršavanje poreskih obaveza. Šta je na tom polju urađeno u ovoj godini i šta možemo očekivati u narednim mjesecima?


Poreska uprava Republike Srpske kontinuirano unapređuje komunikaciju sa poreskim obveznicima uvođenjem novih elektronskih usluga, koje omogućavaju komunikaciju poreskih obveznika i Poreske uprave bez direktnog kontakta odnosno dolaska poreskih obveznika u prostorije Poreske uprave. Pored mogućnosti elektronskog podnošenja svih poreskih prijava, koje smo omogućili prošle godine, te android mobilne aplikacije „ePURS“ pomoću koje građani mogu pristupiti svojim poreskim evidencijama, Poreska uprava RS je omogućila poreskim obveznicima da zahtjeve za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje i druge vrste zahtjeva mogu podnijeti elektronskim putem. Takođe, u ovoj godini smo poreskim obveznicima poreza na nepokretnosti omogućili uslugu elektronskog preuzimanja računa za porez na nepokretnosti. Takođe, uz podršku Švedske poreske uprave, omogućili smo poreskim obveznicima da u prostorijama Poreske uprave u Banjaluci mogu sami pregledati svoje poreske evidencije, preuzeti i poslati potrebne dokumente ili izvršiti druge radnje korištenjem elektronskih usluga „E-Usluge“ Poreske uprave RS. Naime, u šalter sali u prizemlju zgrade Poreske uprave RS u Banjaluci, kao i na prvom spratu zgrade gdje se nalaze prostorije Područne jedinice Banjaluka, instalirana su četiri samouslužna računara na posebno označenim mjestima, a kojima poreski obveznici sasvim slobodno mogu pristupiti i koristiti elektronske usluge Poreske uprave RS. Ovakvi samouslužni računari će u toku ovog mjeseca biti postavljeni i u prostorijama preostalih područnih centara Poreske uprave RS u Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Trebinju.


Dakle, Poreska uprava RS je do sada uradila mnogo u procesu digitalizacije i tako će nastaviti i u narednom periodu, jer elektronska komunikacija sa poreskim obveznicima skraćuje procedure, smanjuje troškove papira, štampanja, arhiviranja, a samim tim i smanjuje broj dolazaka poreskih obveznika na šaltere Poreske uprave RS, čime štedimo i vrijeme i novac poreskih obveznika.