"Budžetsкa rezerva je zaкonsкa кategorija planirana Budžetom Srpsкe"

Ministarstvo finansija Republike Srpske odbacuje netačne i zlonamjerne tvrdnje pojedinih medija da se isplatom novca iz budžetske rezerve vrše nezakonite i kriminalne radnje, jer su, kako navode, podaci o planu i utrošku sredstava zakoniti, planirani u Budžetu Republike Srpske i javnosti dostupni u izvještajima o izvršenju Budžeta Republike Srpske.


,,Ministarstvo finansija Republike Srpske odlučno odbacuje netačne i zlonamjerne tvrdnje pojedinih medija da se isplatom novca iz budžetske rezerve vrše nezakonite i kriminalne radnje, jer su podaci o planu i utrošku sredstava zakoniti, planirani u Budžetu Republike Srpske i javnosti dostupni u izvještajima o izvršenju Budžeta Republike Srpske.


Sredstva budžetske rezerve su zakonska kategorija utvrđena Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske i Zakonom o izvršenju budžeta za tekuću godinu i planirana svake godine Budžetom Republike Srpske koji je na prijedlog Vlade Republike Srpske usvojila Narodna skupština Republike Srpske.


U protekloj godini, koja je bila teška za najugroženije kategorije stanovništva Republike Srpske, ovim sredstvima su finansirani društveno korisni projekti i vršena distribucija pomoći licima u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji, distribuisani su paketi pomoći preko službi centara za socijalni rad širom Republike Srpske, građene kuće za višečlane porodice, nabavljane namirnice za obroke u javnim kuhinjama, te podržavani mnogobrojni zahtjevi građana koji su se obratili Vladi Republike Srpske.


Budžetska rezerva predstavlja dio planiranih sredstava budžeta koji se raspoređuje na osnovu posebnih odluka Vlade, a ista se mogu koristiti za: pokrivanje nepredviđenih izdataka za koje nisu planirana sredstva u budžetu, budžetske izdatke za koje se u toku godine pokaže da planirana budžetska sredstva nisu bila dovoljna, privremeno izvršavanje obaveza budžeta usljed smanjenog obima budžetskih sredstava i izuzetno za ostale namjene, u skladu sa odlukama Vlade.


Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske je definisano da raspodjelu sredstava budžetske rezerve, u toku fiskalne godine, vrše predsjednik Vlade i ministar finansija, te će u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta za tekuću godinu, odluke o raspodjeli sredstava vršiti i dalje rukovodeći se humanitarnim razlozima i prioritetima u njihovom donošenju", navode iz Ministarstva finansija.


Izvor: ATV