Aplikacija sa detaljnim uvidom u kredibilitet akademskih radnika Univerziteta Apeiron


Od sada, među svim dostupnim podacima o životu i radu Panevropskog univerziteta „APEIORN“, na oficijelnoj internet stranici ustanove možete pronaći i podatke o akademskom dostignuću naših univerzitetskih nastavnika, docenata, vanrednih i redovnih profesora, lektora, viših asistenata, asistenata i saradnika i to preko nove WEB aplikacije Karton naučnog/akademskog radnika.Link WEB aplikacije Karton naučnog/akademskog radnika

WEB aplikacija Karton naučnog/akademskog radnika povezana je sa integralnim informacionim sistemom ustanove. Podaci unešeni u informacioni podsistem Menadžment ljudskih resursa, relevantni za naučni karton akademskog/naučnog radnika, u realnom vremenu se preuzimaju u WEB aplikaciji Naučni karton naučnog/akademskog radnika i trenutno postaju dostupni javnosti.

Pokretanjem ove aplikacije javnosti su dostupni podaci o razvoju i napredovanju svih onih koji su uključeni u nastavni proces na Univerzitetu „Apeiron“, sa fokusom na njihov doprinos razvoju nauke i naučnoistraživačkog rada na ustanovi.

Putem WEB aplikacije Karton naučnog/akademskog radnika dostupni su biografija, bibliografija, podaci o obrazovanju, stručnom usavršavanju, specifičnim znanjima, učešće u izdavačkoj djelatnosti kroz uredništva, podaci o recenzijama...

Ova aplikacija omogućava javnosti detaljniji uvid u akademski kredibilitet naših akademskih i naučnih radnika, predstavljeni su podaci o završenoj srednjoj školi, drugom ciklusu, odnosno, magistarskim studijama, doktorskim studijama. Dostupni su podaci koji se odnose na objavljene naučne radove u referentnim naučnim časopisima i naučnim zbornicima, naučnim monografijama, udžbenicima.

Kartoni naučnih i akademskih radnika nisu raritet i predstavljaju uobičajenu dokumentaciju visokoškolskih ustanova. Specifičnost je sama WEB aplikacija koja jednostavno, ali sveobuhvatno, preuzima podatke iz jedinstvenog integralnog univerzitetskog informacionog sistema kojima se javnosti predstavljaju svi oni koji su na Panevropskom univerzitetu uključeni u nastavni proces i naučni rad.